Tâm thư xây dựng Chùa Phổ Đức tại Calgary

Cổ Đức có dạy:

“Chánh pháp lưu truyền, phải nhờ sự đảm đương của Chư Tăng, Thiền môn hưng thịnh, điều trông cậy vào Phật tử phát tâm”.

“Chùa Phổ Đức hiện đang tọa lạc tại địa chỉ 43 Dovercrest Way SE, Calgary AB, T2B-2L7 Canada, đã thành lập gần 7 năm. Hiện nay, mỗi ngày Quý Phật tử về tu học tại Chùa ngày càng đông hơn. Tuy nhiên, Chùa nằm trong khu dân cư chật hẹp không đủ không gian để Quý Phật tử  về sinh hoạt, đặc biệt là vào các ngày Lễ lớn.

Nay duyên lành đã đến, Thầy cùng với Quý Phật tử tìm được một mảnh đất rộng lớn hơn 10 Acres, nơi đây sau này sẽ là chốn Tòng Lâm Thánh Địa. Mảnh đất chỉ cách trung tâm thương mại người Việt với khoảng 10 phút lái xe, tại địa chỉ: 234049 Range Rd 280 Rocky View Country, AB, với giá là $865.000.00.

Nay, Thầy xin thông báo đến Quý Đồng Hương, Quý Phật Tử và Thiện hữu xa gần. Tùy theo hoàn cảnh nhân duyên mà “Quảng kết thiện duyên”, phát tâm ủng hộ tịnh tài, tịnh lực, … cho Chùa mượn vốn trong khoảng thời gian 5 năm và không lấy lời hoặc tùy hỷ công đức, để cho công trình mua đất và xây dựng Chánh Điện sớm được thành tựu viên mãn.”

” Công đức mở mang Tam Bảo, tướng hảo được trang nghiêm.

Phước báo xây dựng Tu Viện quả lành càng tăng trưởng”

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Ma Ha Tát

Tâm thư của Trụ Trì Thích Quảng Điền:

Tâm thư xây dựng chùa Phổ Đức