Thành phố Calgary bắt đầu thu thập thông tin điều tra dân số

 

Người dân Calgary sẽ có thể gửi thông tin điều tra dân số trực tuyến của họ bắt đầu từ thứ Hai và dữ liệu sẽ giúp các nhà hoạch định đưa ra quyết định về các trường học trong tương lai và các dịch vụ của thành phố.

dieu-tra-dan-so

Thành phố sử dụng thông tin trong cuộc điều tra dân số trực tuyến để đảm bảo có đủ các chương trình và dịch vụ.

Các quan chức cho biết thông tin sẽ giúp ích cho việc lên kế hoạch cho các tuyến đường, dịch vụ công cộng, giải trí và các dịch vụ về nước.

Số liệu này cũng được các ban quản trị trường sử dụng để dự đoán việc ghi danh và lên kế hoạch cho các trường học tương lai và của tỉnh về phân bổ ngân sách bình quân đầu người.

Thành phố bắt đầu đưa ra các mã số truy cập cho cư dân vào ngày 28 tháng 3 và những người điều tra dân số sẽ bắt đầu thu thập thông tin từ ngày 20 tháng 4.

Bất cứ ai không nhận được mã truy cập trước ngày 9 tháng 4 đều có thể yêu cầu một mã truy cập khác trên trang web của điều tra dân số của thành phố.

Những người gặp khó khăn về kỹ thuật hoặc có thắc mắc về cuộc điều tra trực tuyến, cũng có thể gọi số 403-476-4100 (tùy chọn 3), Thứ Hai đến Thứ Sáu, giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

Các kết quả sẽ có sẵn trực tuyến khoảng ba tháng sau khi việc thu thập dữ liệu hoàn tất.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web calgary.ca/census.

Nguồn ctvnews, 04/2018

Tiếng Việt: Calgary